نم نم بارون

ساخته داریوش زربافیان
 Beauséjour  گروه کر

شهرمانکتون - کانادا -
١٣٩٢بداهه نوازی سه تار وتنبک

    سه تار : داریوش زربافیان
   Kevin Johnson : تنبک

محل اجرا : دانشگاه مانکتون - شهرمانکتون - کانادا -١٣٩٢بدیهه نوازی داریوش زربافیان با سنتور و گروهش آواهنگ

سنتور : داریوش زربافیان

Kevin Johnson and Joey Roy :همراهی دونوازی تنبک

                                           Serge Gallant :کلارینت

                                         دستگاه راست پنجگاه و ماهور

محل اجرا : دانشگاه مانکتون - شهرمانکتون - کانادا -١٣٩٢ 


قطعه پنج ضری نوا - دستگاه ماهور

ساخته : داریوش زربافیان
تنظیم :
Richard Gibson                  
سنتور: داریوش زربافیان
گیتارباش : ٍ
Richard Gibson
ویبرافون - اگزیلوفون :  
Michel Déschênes and Joey Roy
تنبک (ضرب) : 
Kevin Johnson

محل اجرا : سالن کپیتول - شهرمانکتون - کانادا - سال١٣٨٩
CTV


CTV 6pm News- بهمن ۱۳۸۷ -  موسیقیدان


À FLEUR DE PEAU - DVD
بخش اول


فیلم مستند "جهان موسیقی داریوش زربافیان"، به تصویر کشیده شده در سال ۱۳۸۱ در فرانسه، سوییس و تهران.

رقص گردباد


À FLEUR DE PEAU - DVD
بخش دوم

آلبوم فریبا، پنج قطعه اصلی برای سازهای کوبه ای ایرانی. تولوز، فرانسه ۱۳۸۳
K Productions,
داریوش زربافیان, مارک اورییل,
TLT تلوزیون
.
Mahour


پیش درآمد ماهور


ساخته داریوش زربافیانآسمانه

منتشر شده در ۱۳۷۴ با

 Flagrants Désirs (1996)

چهار مضراب ۳:۳۳  دقیقههزار نگار

مجموعه آریان 1367، تهیه شده با کمک
 France Culture (ARI 150)

فریبا ۳:۳۰ دقیقه