گروه موسیقی آواهنگ 

گروه آواهنگ 

گروه آواهنگ توسط داریوش زربافیان ابتدا درفرانسه پایه گذاری گردید و درحال حاضر همچنان به فعالیتهای خود درکانادا ادامه میدهد‫.فعالیتهای آواهنگ درزمینه گروه سازهای کوبه ای ایرانی و گروه سازهی کوبه ای – ترکیبی (ایرانی- غربی)‫ و‬ موسیقی ردیفی ایران میباشد