آشنائیتحصیلات

دارای درجه دکترا دررشته موسیقی شناسی ازدانشگاه تولوز- فرانسه

موضوع تز :

موسیقی علمی ایران، سهمی درتشریح نظامهای ادواری ودستگاهی موسیقی ایران- دارای درجه فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) از دانشکده حسابداری وعلوم مالی شرکت نفت (علامه طباطبایی)موسیقی

موسیقیدان، آهنگساز، نوازنده، موسیقی شناس قومی (اتنوموزیکولوگ)

آغازراه، با فراگیری تنبک (ضرب) نزد استادانی چون محمد اسماعیلی، بهمن رجبی و مرتضی اعیان شروع شد.

هدف اصلی رسیدن به بیان و شیوه شخصی بود. لذا جهت شناخت تکامل جنبه های تکنیکی وبیانی این سازاقدام به پژوهش درمورد سبک سایر استادان بویژه حسین تهرانی وناصرافتتاح شد.

فراگیری سنتوروردیف موسیقی دستگاهی ایران بعد ازرحل اقامت در فرانسه بشیوه خود آموزانجام شد.

درحال حاضرتعدارزیادی قطعات تکنوازی، دونوازی وگروه نوازی برای  تنبک (ضرب) ساخته شده که بصورت سی دی ودی وی دی ضبط گردیده است.

آثارمتعدی نیزدرزمینه موسیقی سنتی ویا بشیوه شخصی ساخته که ازآن تعدادی ضبط ویا دردست اقدام میباشد.